Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

กรณีที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ลูกหนี้รายหนึ่ง แต่เรียกเก็บเงิน และให้ออกการ์ดลูกหนี้อีกรายหนึ่ง

กรณีที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ลูกหนี้รายหนึ่ง แต่ต้องการเรียกเก็บเงิน และให้ออกการ์ดลูกหนี้อีกบริษัทหนึ่ง สามารถทำได้อย่างไร

ตอนที่บันทึกขายเชื่อ ที่ TAB More ช่องลูกหนี้ออกแทนให้ใส่เป็นชื่อลูกหนี้ที่ต้องการให้แสดง และเมื่อมาทำรับชำระให้ใส่ชื่อลูกหนี้ที่ต้องการ แล้วกด AR list ถึงจะเจอรายการที่ขายออกไป จากนั้นก็จะ post ข้อมูลที่ระบบลูกหนี้เพื่อแสดงรายงานการ์ดลูกหนี้รายที่ต้องการเรียกเก็บให้

แต่เมื่อสั่งพิมพ์ฟอร์มที่หน้าจอขาย จะออกเป็นชื่อของบริษัทลูกหนี้ ไม่ใช่ชื่อลูกหนี้ออกแทนที่คีย์ที่ tab more  ส่วนฟอร์มรับชำระจะออกด้วยชื่อลูกหนี้ออกแทนให้ปรกติเนื่องจาก find จากรหัสลูกหนี้ที่ออกแทนรายงานภาษีขาย จะวิ่งเข้าที่ลูกหนี้แรก ไม่ใช่ลูกหนี้ออกแทน