Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ต้องการที่จะพิมพ์ซองจดหมายเพื่อส่งให้ลูกค้า

หากต้องการที่จะพิมพ์ซองจดหมายเพื่อส่งให้ลูกค้าและที่อยู่ของผู้ส่งยาวทำให้ข้อความหายโปรแกรมสามารถที่จะแสดงที่อยู่ได้ทั้งหมดหรือไม่และมีวิธีการอย่างไร 

ปัจจุบันโปรแกรมสามารถที่จะแสดงที่อยู่ได้ทั้งหมดโดยตัดบรรทัดให้อยู่ บรรทัดถัดไปในกรณีที่ที่อยู่ยาวมีวิธีการดังนี้
  • ไปที่ระบบ Account Receivable / AR Form / AP >AR Form
  • เลือกพิมพ์ซองจดหมาย