Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

หากต้องลบ รหัสผังบัญชีที่ไม่ต้องการออก แต่โปรแกรมมีข้อความแจ้งเตือน"รายการนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้ว"

หากต้องลบ รหัสผังบัญชีที่ไม่ต้องการออก แต่โปรแกรมมีข้อความแจ้งเตือน"รายการนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้วไม่สามารถลบได้" จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร


มีขั้นตอนการดังนี้

สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบโดยการดู Report ได้เข้าไปที่ ระบบ Audit and internal Control / AC General Ledger / รายงานตรวจสอบการอ้างอิงรหัสผังบัญชี โดยสามารถระบุจากรหัสผังบัญชีที่ต้องการจะตรวจสอบโปรแกรมก็จะแสดงรายการที่ ถูกอ้างอิงว่าไปทำรายการอะไรบ้าง

รายงานตรวจสบอการอ้างอิงรหัสบัญชี


โดยสามารถที่จะลบผังบัญชีนี้ได้โดยการเข้าไปลบใน ระบบ EM/GL Setup /เอกสารเชื่อม GL / ระบบ Advance system /หน้าจอเคลียร์เงินทดรอง ซึ่งจะนำรหัสผังบัญชี ที่ต้องการจะลบไปทำการผูกเอกสารเชื่อม gl ให้ทำการลบผังบัญชีที่ต้องการลบออกจากรายการเอกสารเชื่อม GL แล้ว Save หลังจากนั้นก็สามารถที่จะไปทำการลบรหัสผังบัญชีออกจากระบบได้