Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ

Accounts Payable
 
ใบวางบิล

         ใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่แสดงยอดค้างชำระเงินของลูกค้า ในกรณีที่ทางบริษัทปล่อยเครดิตการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท
 
   รายละเอียดเพิ่มเติม...  

Accounts Receivable
 
รับชำระหนี้

         เอกสารที่กิจการออกให้กับลูกค้าที่ชำระเงินให้กับกิจการแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว และมีสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
 
   รายละเอียดเพิ่มเติม...  

Purchase Order
 
ใบสั่งซื้อ

         ใบสั่งซื้อคือ ใบสั่งซื้อที่เราจะส่งให้ผู้ขายเพื่อขอสั่งซื้อสินค้า
   
   รายละเอียดเพิ่มเติม...  

Sale Order
 
ขายเชื่อ

         เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง
 
   รายละเอียดเพิ่มเติม...