Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ใบเสร็จรับเงิน ( ก่อนรับเงิน )

 


ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)
              

       ใช้สำหรับทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งเป็นการออกใบเสร็จก่อนที่มีการรับชำระหนี้ และสามารถอ้างอิงรายการใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) นี้ไปบันทึกรับชำระหนี้ได้ การบันทึกใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จะไม่ตัดยอดลูกหนี้ จนกว่าจะมีการอ้างอิงไปทำรายการรับชำระหนี้แล้ว

 

Benefit :
  • สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ, ลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่นหรืออ้างอิงจากใบวางบิล (Bill List) เพื่อนำมาบันทึกใบเสร็จรับเงินได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำใบเสร็จรับเงิน 1 ครั้ง
  • โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ในกรณีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
  • สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) ได้
  • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ได้
  • สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยว ข้องกับการใบเสร็จ รับเงิน (ก่อนรับเงิน)ได้ เช่น รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน),ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว), รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับ ชำระ) เป็นต้น
  • สามารถ Drill Down รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้
รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
  • รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)
  • รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-ยังไม่รับชำระ)
  • รายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน-รับชำระแล้ว)