Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
FAQ Onlineเข้าชม
วิธีบันทึกซื้อเชื่อสินค้า/วัตถุดิบต่างประเทศและนำค่าใช้จ่ายต่างๆอ้างอิงมาบันทึกเพิ่มต้น (Average)5289
วิธีการบันทึกรายการที่หน้าจอขายสด/เชื่อให้โปรแกรมแสดงหน่วยนับสินค้าที่บันทึกขายให้อัตโนมัติ5285
วิธีบันทึกการจ่ายเงินมัดจำในกรณีที่จ่ายทั้งเป็นเช็คและโอนเงิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร5283
บันทึกเอกสารย้อนหลังแต่เลขที่เอกสารไม่ running ให้อัตโนมัติ5273
วิธีการบันทึกปรับเพิ่ม/ลดต้นทุนสินค้าสามารถทำได้อย่างไร5270
วิธีอ้างอิงใบสั่งขาย บันทึกรายได้อื่นๆ ที่หน้าจอตั้งลูกหนี้อื่นๆ 5269
หากต้องการ Print ฟอร์มขอเคลียร์เงินทดรอง โดยไม่ต้องการ Print หน้าจอที่บันทึก มีวิธีอย่างไรบ้าง5262
ต้องการตรวจนับสินทรัพย์ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร5258
ฟอร์มใบสั่งซื้อสามารถ Design เพิ่ม Column การขนส่งและการบันทึกฟอร์มที่ Design มีขั้นตอนอย่างไร5251
หากต้องการกำหนดอายุหรือระยะเวลาเงินมัดจำรับ มีขั้นตอนอย่างไร5251
การแก้ไขคำอธิบายเอกสารรายวันยกตัวอย่างที่หน้าจอขายเชื่อ5249
หากต้องการ Print แบบ Form หลายๆ ใบพร้อมกัน และเปลี่ยนหัวฟอร์มโดยไม่ต้องไปทำการ Design ทำได้อย่างไร5241
หากต้องการบันทึกภาษีซิ้อที่ขอคืนไม่ได้ ยกตัวอย่างที่หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ บันทึกอย่างไร5238
วิธีการตรวจสอบรายการขายสินค้าที่บันทึกว่าไม่มีผลต่อ stock มีวิธีการอย่างไรบ้าง5226
วิธี ระบุ จำนวนสินค้าที่เป็นหน่วยนับ “ขนาน” ที่หน้าต่างบันทึกรายการใบสั่งซื้อ5216
หากเรียกดูรายงานกระดาษทำการแบบรวมมูลค่าของยอดยกมาต้นปี มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร5214
รายงานตรวจสอบรายการจ่ายเช็คจ่ายล่วงหน้า 5212
วิธีตรวจสอบรหัสค่าใช้จ่าย ที่บันทึกรายการที่หน้าต่างตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ 5209
วิธีการกำหนดกระดาษในการสั่ง Print รายงานวิเคราะห์การขายสุทธิที่ระบบ SO/SO Analysis Report5209
วิธี Copy รหัสคลังและทีเก็บ หน้าต่าง ใบเบิก5203
วิธีการเรียกรายงานแสดงรายละเอียดลูกค้าตามพนักงานขาย มีวิธีการอย่างไร5202
หน้าจอเคลียร์เงินทดรองมีวิธีการบันทึกอย่างไร5201
รายงานใบเสนอราคา,ใบสั่งจอง,ใบสั่งขายและรับเงินมัดจำRange Optionสามารถเรียกเรียงตามรหัส Job ได้5197
วิธีการตรวจสอบรายงานยอดรับ-ยอดจ่ายเงินสดประจำวัน5197
วิธีการตรวจสอบรายการรับชำระหนี้ด้วยเช็ค โดยรายการเช็คที่รับเข้ามายังไม่ผ่านมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร5191
วิธีกำหนดรหัส Job แยกตามรายตัวสินค้า ในเอกสารใบสั่งซื้อเลขที่เดียวกัน5186
วิธีกำหนดรหัสลูกหนี้ เมื่อบันทึกรายการแสดงรหัสกลุ่มภาษี 5185
วิธีการดึงคำอธิบายรายการที่ระบุไว้ที่หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า Tab Description มาใช้งานที่หน้าจอขายเชื่อ5184
วิธีการตรวจการข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร5183
รายงานตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต5176
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | Next