Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ต้องการรายงานการ์ดลูกหนี้แยกตามสถานะ สามารถตรวจสอบได้จากระบบอะไร

ต้องการรายงานการ์ดลูกหนี้แยกตามสถานะ สามารถตรวจสอบได้จากระบบอะไร

ต้องการรายงานการ์ดลูกหนี้แยกตามสถานะ สามารถตรวจสอบได้จากระบบ Audit and Internal Control > เลือก ระบบ AC Accounts Payable >รายงานการ์ดลูกหนี้แยกตามสถานะ > ระบุข้อมูล

     •    Report option  แยกออกเป็น 3 รายการ
          -    แยกตามรหัสเจ้าหนี้
          -    แยกตามประเภทเจ้าหนี้
          -    แยกตามกลุ่มเจ้าหนี้
     •    Date option
     •    จากวันที่ ถึง วันที่
     •    จากประเภทเจ้าหนี้
     •    สถานะเอกสาร

เมื่อระบุข้อมูลครบ กด ok รายงานจะแสดงข้อมูลออกมาระบบ Audit and Internal Control > เลือก ระบบ AC Accounts Payable >รายงานการ์ดลูกหนี้แยกตามสถานะระบุข้อมูล

     •    Report option  แยกออกเป็น 3 รายการ
          -    แยกตามรหัสเจ้าหนี้
          -    แยกตามประเภทเจ้าหนี้
          -    แยกตามกลุ่มเจ้าหนี้
     •    Date option
     •    จากวันที่ ถึง วันที่
     •    จากประเภทเจ้าหนี้
     •    สถานะเอกสาร

เมื่อระบุข้อมูลครบ กด ok รายงานจะแสดงข้อมูลออกมา


ตัวอย่างรายงานการ์ดเจ้าหนี้แยกตามสถานะ