Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ต้องการเพิ่มชื่อบัญชีในผังบัญชีของกิจการ สามารถทำได้หรือไม่ และขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ต้องการเพิ่มชื่อบัญชีในผังบัญชีของกิจการ สามารถทำได้หรือไม่ และขั้นตอนการทำงานอย่างไร

1.  สามารถกำหนดได้ที่ Enterprise Manager => เมนู GL Setup => กำหนดรหัสบัญชี
2.  หน้าต่าง Detail => ทำการกำหนดรหัสบัญชี และชื่อบัญชีใหม่ =>โดยการคลิกไอคอนรูป
3. ทำการคีย์ข้อมูล ลงในช่องต่าง ๆ ดังนี้    3.1 ระบุรหัสบัญชี => เป็นตัวเลข หรืออักขระ
    3.2 ชื่อบัญชี => ระบุชื่อบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
    3.3 ชื่อบัญชี ( Eng) => ระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ
    3.4 รหัสประเภทบัญชี => คลิก    เลือกรหัสหมวดบัญชี
    3.5 หมวดบัญชี => คลิก    เลือกหมวดบัญชีเช่น  เงินสด = สินทรัพย์ , เจ้าหนี้ = หนี้สิน
    3.6 ระดับบัญชี => คลิก    จะทำการเลือกตามละดับความสำคัญ
          เช่น  ระดับที่ 1 คือหัวข้อใหญ่ที่สุด  =  สินทรัพย์
                 ระดับที่ 2 คือหัวข้อรองลงมา  =  สินทรัพย์หมุนเวียน
                 ระดับที่ 3 คือหัวข้อรองลงมาจากระดับที่ 2  =  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
                 ระดับที่ 4 คือ หัวข้อย่อยที่รองลงมาจากระดับที่ 3  =  เงินสด
    3.7 ประเภทการทำงาน => คลิก    กำหนดเป็น “ บัญชีย่อย “
    3.8 ยอดคงเหลือปกติ => คลิก    เลือกกำหนดด้านในการบันทึกบัญชี
          เช่น  สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย  จะกำหนดให้อยู่ด้าน  Dr.
                 หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น + รายได้  จะกำหนดให้อยู่ด้าน  Cr.
    3.9 เลขที่บัญชีคุม => คลิก    เลือกหัวข้อบัญชีใหญ่  เพื่อใช้ในการคุมบัญชีย่อย
    3.10 ปิดเข้าบัญชี => คลิก    เลือกรหัสบัญชีเพื่อใช้ในการปิดงบการเงิน
          เช่น รายได้ และค่าใช้จ่าย  => ปิดเข้ากำไรขาดทุน
    3.11 หากเป็น Job เป็นแผนก หรือเป็น Allocate ก็สามารถเลือกได้           

4. เมื่อคีย์ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึก => คลิกเครื่องหมายไอคอนรูป    จะได้ผังบัญชีดังรูป