Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ขั้นตอนการบันทึกปิดบัญชีสิ้นปี

ขั้นตอนการบันทึกปิดบัญชีสิ้นปี

มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้
หมายเหตุ :
- ก่อนทำการปิดบัญชีสิ้นปี ให้ท่านทำการ Backup ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากหลังการปิดบัญชีสิ้นปีแล้วโปรแกรมจะสร้างยอดยกมาของปีบัญชีถัดไป ให้อัตโนมัติ ซึ่งตัวเลขหรือมูลค่านั้นๆจะไม่สามารถแก้ได้ หรือป้องกันความผิดพลาดอื่นๆที่จะเกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงรายการบัญชี เป็นต้น
- ระหว่างการประมวลโปรแกรมจะ Backup ข้อมูลให้อัตโนมัต ให้ท่านสังเกตุ Path Backup ด้านขวามือ

1.บันทึกรายการปรับปรุงที่ระบบ GL\เมนู General Ledger\หน้าจอ รายการรายวัน
2.บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ยกตัวอย่าง เช่น
2.1 การปรับปรุงสินค้าต้นงวด
Dr.สินค้า,วัตถุดิบต้นงวด (หมวด 5)
Cr. สินค้า,วัตถุดิบ คงเหลือ(หมวด 1)
2.2 การปรับปรุงสินค้าปลายงวด
Dr.สินค้า,วัตถุดิบ คงเหลือ(หมวด 1)
Cr. สินค้า,วัตถุดิบปลายงวด (หมวด 5)
2.3 การปรับปรุงรายการภาษี
Dr.ภาษีขาย
Cr.เจ้าหนี้/ลูกหนี้สรรพากร
Cr. ภาษีซื้อ
2.4 การปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Dr.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Cr.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
2.5 การปรับปรุงประกันสังคม
Dr.ประกันสังคม
Cr. ประกันสังคมรอนำส่ง
2.6 การปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย จากหน้าจอปิดบัญชีสิ้นปี โปรแกรมจะทำการปรับปรุงล้างรายการรายได้-ค่าใช้จ่ายและนำปิดเข้าบัญชีกำไร สะสมให้อัตโนมัติ
3.หลังการบันทึกรายการปรับปรุงรายการแล้ว ให้ทำการปิดบัญชีสิ้นปี
4.ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปี
4.1 ระบุปีภาษีที่ต้องการปิดบัญชี
4.2 ระบุผังบัญชีที่ท่านต้องการให้ปิดบัญชีกำไรขาดทุนสะสม
4.3 หากต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบการ Post Gl ท่านสามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องตรวจสอบการ Post GL
4.4 หากต้องการกำหนดงวดบัญชีปีถัดไปก่อนการประมวลผลสิ้นปี ท่านสามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องกำหนดงวดบัญชีใหม่
(หากท่านไม่คลิกเครื่องหมายถูกก็สามารถกำหนดใหม่ได้ที่ระบบ Enterprise Manager\หน้าจอกำหนดงวดบัญชี)