Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่อง Server กับ Client

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่อง Server กับ Client

ให้ตรวจสอบที่หน้าจอ Log In ของเครื่อง SERVER หรือเครื่อง client อื่นๆที่ใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 กำหนด User and Password
  ขั้นตอนที่ 2 ตั้งชื่อ Profile โดยคลิก แล้วเลือกเป็น New Profile
  ขั้นตอนที่ 3 บรรทัด DBMS เป็น SQL Server
  ขั้นตอนที่ 4 บรรทัด Server Name ใส่ชื่อหรือ IP Address ของเครื่อง Server
  ขั้นตอนที่ 5 บรรทัด Database ให้ใส่ชื่อของฐานข้อมูล
  ขั้นตอนที่ 6 บรรทัด DB Login ให้ใส่ชื่อ SA
  ขั้นตอนที่ 7 บรรทัด DB Password เป็นการใส่ password ของฐานข้อมูลสำหรับกิจการที่ตั้ง password
ที่ Microsoft SQL แต่สำหรับกิจการที่ใช้ฐานข้อมูลเป็น msde จะไม่มีการตั้ง password
   
  เมื่อกำหนดรายละเอียดตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK
*หมายเหตุ
  กรณีที่ที่คลิกปุ่มลูกศรแล้วมีข้อความว่า ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ แนวทางการแก้ไข
   
  - ให้ทำการตรวจสอบระบบ Network ว่าเครื่อง Client สามารถ Connect กับเครื่อง server ได้หรือไม่
  - ตรวจสอบชื่อของเครื่อง Server ว่าได้กำหนดชื่อเครื่องถูกต้องหรือไม่
  - ตรวจสอบชื่อของ Database ว่าได้กำหนดชื่อฐานข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่

Services
FAQ Online
การติดตั้งโปรแกรม