Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณี มีผู้กระทำการแทน

 วิธีบันทึกภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย กรณี มีผู้กระทำการแทน  กำหนดผู้กระทำการแทนที่ใด

กำหนดผู้กระทำการแทน   ได้ที่ เมนูกำหนดรหัสเจ้าหนี้   ระบบ Enterprise Manager / AP Setup   ดังภาพ

 
- ระบุข้อมูลผู้กระทำการแทน ในส่วนของผู้กระทำการแทน,ที่อยู่ ดังภาพ
 


เมื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรองภาษีการหัก ณ ที่จ่าย เลือก Option “มีผู้กระทำการแทน”  ดังภาพต้วอย่าง หนังสือรับรองภาษีการหัก ณ ที่จ่าย