Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

หน้าจอเคลียร์เงินทดรองมีวิธีการบันทึกอย่างไร

หน้าจอเคลียร์เงินทดรองมีวิธีการบันทึกอย่างไร

สามารถทำการบันทึกได้ 2 กรณี

1.   อ้างอิงใบขอเคลียร์เงินทดรองมาบันทึกเบิก โดยคลิกเลือกเอกสารต้นทางจากช่องเลขที่ใบขอเคลียร์ เมื่อเลือกใบขอเคลียร์มาแล้วโปรแกรมจะแสดงรหัสค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้2.   หรือ สามารถอ้างอิงใบเบิกเงินทดรองมาทำการเคลียร์เงินทดรองโดยคลิกเลือกเอกสารที่ช่องเลขที่ใบเบิก เมื่อคลิกใบเบิกเงินขึ้นมาแล้ว จะต้องทำการเลือกรหัสค่าใช้จ่ายที่ต้องการจะทำการเคลียร์เงินทดรอง ขึ้นมาบันทึกรายการ