Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

วิธีการตัด Stock ของสินค้าชุด มืวิธีการอย่างไร

วิธีการตัด Stock ของสินค้าชุด  มีวิธีการอย่างไร

สินค้าชุดจะมีการตัด Stock ทั้งตัวแม่และลูกที่อยู่ในชุด
ตัวอย่าง กำหนดสินค้ารหัส SET-001 เป็นสินค้าแม่ กำหนด PSC-001 และ PSC-002 เป็นสินค้าลูกที่อยู่ในชุด
วันที่ 31/01/2554 บันทึกซื้อสดสินค้ารหัส SET-001 เข้ามา  100 ชุด
ดังนั้นเมื่อตรวจสอบรายงาน Stock คงเหลือของสินค้าจะแสดงจำนวนสินค้า SET-001 คงเหลือ 100  ต้นทุน   100

วันที่ 31/01/2554 บันทึกขายเชื่อสินค้า SET-001 ออก 9 ชุด
ดังนั้นเมื่อตรวจสอบรายงาน Stock คงเหลือของสินค้าจะแสดงจำนวนสินค้า SET-001  คงเหลือ 91   ต้นทุน   100