Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การทำจดหมายแจ้งกลับลูกค้าว่ามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไหร่ มีวิธีการอย่างไร

วิธีการทำจดหมายแจ้งกลับลูกค้าว่ามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไหร่ เพื่อเป็นการแจ้งยอดบัญชีให้ทางลูกค้าทราบประวัติความเคลื่อนไหว มีวิธีการอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
สามารถที่จะเรียกดูรายงานได้และสามารถ print ส่งเป็นใบแจ้งยอดบัญชีให้ทางลูกค้าทราบได้โดยไปที่ 
ระบบ Account receivable / AR Analysis Reports /ใบแจ้งยอดบัญชีโดยสามารถเลือกได้ตาม Date Option , จากวันที่ , จากรหัสลูกหนี้ , จากกลุ่มลูกหนี้ , จากกลุ่มพนักงานขาย และหากต้องการรายละเอียดการรับชำระ เช่นเลขที่  Inv. เลขที่ใบกำกับ ก็สามารถติ๊กตรงต้องการรายละเอียด /กด OK