Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ฟอร์มรับชำระหนี้เพิ่มให้แสดงรายละเอียดลงวันที่ของการชำระด้วยเช็ค

ฟอร์มรับชำระหนี้เพิ่มให้แสดงรายละเอียดลงวันที่ของการชำระด้วยเช็ค และแสดงชำระโดยเลือกเครื่องหมายถูกหน้าช่องการชำระอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้ คือฟอร์มรับชำระหนี้เพิ่มให้แสดงรายละเอียดลงวันที่ของการชำระด้วยเช็ค และแสดงชำระโดยเลือกเครื่องหมายถูกหน้าช่องการชำระเช่น ชำระโดยเงินสด,เช็ค,เงินโอน
ตัวอย่าง ฟอร์ม dr_areceipt_notax (พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน)