Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

General Ledger

Flow_General_Ledger
Flow_General_Ledger เตรียมจ่ายชำระ บันทึกยอดยกมา บันทึกรายการรายวัน(แบบเร็ว) บันทึกรายการรายวัน Reconcile Post_รายการรายวัน(แบบแยกแต่ละเอกสาร) Post_รายการรายวัน(แบบรวมเอกสาร) ปิดบัญชีสิ้นปี