Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณสเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ ผู้บริหารบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสำนักงานของบริษัทโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องระบบการทำงานของกิจการว่าควรประกอบกิจการอย่างไรเพื่อให้กิจการประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ข่าวโดย : คุณหทัยชนก  มีฉิม
Company